เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2562 26 0 0
2561 13 0 0
2560 39 0 0
2559 12 2 17
2558 46 24 52
2557 46 21 46
2556 40 19 48
2555 41 13 32
2554 35 19 54

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 0 23 11 23 8 65
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
พังงา 2563 - 2562 7 2561 6 2560 6 2559 7
ภูเก็ต 2563 - 2562 10 2561 4 2560 8 2559 1
กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 - 2560 7 2559 1
ตรัง 2563 - 2562 2 2561 1 2560 5 2559 1
นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 1 2560 2 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 2 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 1
ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
นครสวรรค์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 26 2561 13 2560 39

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 - 2562 - 2561 3 2560 2 2559 5
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 4 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 1
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 1 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 2 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนรัษฎา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนควนขนุน พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะยาว พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม มูลนิธิ พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพังงา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (สงขลา) สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกะทู้ ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
โรงเรียนไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 - 2561 - 2560 1 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 1
ยอดรวมทั้งหมด 2563 2562 26 2561 13 2560 39