เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 72 0 0
2562 49 0 0
2561 24 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 60 31 16 0 0 107
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 11 10 0 0 0 21
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ภูเก็ต 2563 24 2562 22 2561 16 2560 - 2559 -
2563 10 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พังงา 2563 13 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
ตรัง 2563 3 2562 4 2561 2 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 1 2562 - 2561 2 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
พิษณุโลก 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 - 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 61 2562 37 2561 24

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 4 2562 3 2561 7 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 4 2562 3 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 5 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 3 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 3 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 - 2562 3 2561 2 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 2 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตัรบียะห์อิสลามียะห์ พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า พังงา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 1 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคันธพิทยาคาร ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สงขลา 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา ปทุมธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ตรัง 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อุดรธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก กระบี่ 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 - 2561 1 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 53 2562 37 2561 24