เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ชื่อ - นามสกุล
1 Mr.Bin Wang
2 น.ส.กาญจนา เอียดนิมิตร
3 น.ส.กุลวรา สุวรรณพิมล
4 นางเกษร เหมือนเผ่า
5 นายขจร ปฏิพัทธ์พิทักษ์
6 นายคมกฤช ดำชุม (โควิด)
7 น.ส.จันทรนาพร เนื้ออ่อน
8 นายจันทรศิริ มันศิริ
9 นายจำนูญ นวลศรี
10 น.ส.จิรวรรณ คงสุข
11 น.ส.จุลีกรณ์ จำนงค์
12 นายเฉลิมพล พงศ์ติวัฒนากุล (โควิด)
13 น.ส.ชนนิกานต์ ผาสุข
14 นางชนิดาภา อินนะ
15 นายชยากร สิทธิโชค
16 นายชัยประสิทธิ์ จอมแพ่ง
17 นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติพนังกุล (โควิด)
18 นายณัฐกร ระหาร
19 นายณัฐวุฒิ ทองคำ
20 นายทองยนต์ ทุมนาหาด
21 น.ส.ทิวา คงกำไร
22 นายธงไท อินทผลา
23 นายธนพัต แก้วมุนีโชค
24 น.ส.ธันยมัย รอยสุวรรณ์
25 นายนราธิป จันทสะโร
26 นายนัตวุติ อุตราช
27 นายนิทัศน์ สิทธิการ
28 นายบุญพัด แซ่ตั้น
29 น.ส.บุบผา ขูทะ
30 นายบุรินทร์ ไทยมิตรชอบ