เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 น.ส.ธิราธร เกตุสัตบรรณ
32 นายนพพล ตันสกุล
33 นางนันทนัช โคะยะมะ
34 น.ส.นันธิรา ธรรมวัฒน์
35 นางนารีรัตน์ บรรจงการ
36 นายบุญอนันต์ เจริญพงศ์
37 น.ส.ปราณี ปุตสะ
38 น.ส.ปวาฬ อัจฉริยบุตร
39 นางปิยเนตร วีรยางกูร
40 น.ส.ปิยาพร รัฐพร
41 นายพงษ์ศักดิ์ ชลเขตต์
42 นายพหล รงค์กุล
43 น.ส.พัชรินทร์ ขวัญดำ
44 น.ส.ภัชรีย์ นวลศรี
45 น.ส.ภัทรลภา จิตเที่ยง
46 นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร
47 น.ส.มณีรัตน์ ศรีคุ้ย
48 น.ส.มลธิญา ขนาดผล
49 นางมะลิวัลย์ เจ๊ะยะหลี
50 นางมาลิน เสงี่ยมกุล
51 นายรณพร ยืนยง
52 นายราชพฤกษ์ แนมไสย
53 น.ส.ลติฟา สมุทรสารันต์
54 น.ส.ลัดดาวัลย์ วิวัฒน์
55 น.ส.เลอลักษณ์ แก้วคงสุข
56 น.ส.วนิดา คงกำไร
57 น.ส.วรรณดี ซังซาสิทธิ์
58 น.ส.วรรณรัตน์ อินทร์นิมิตร
59 นายวรายุทธ แซ่หนา
60 นางวรารัตน์ จันทร์แดง