เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 นายชยากร สิทธิโชค
32 นายชัยประสิทธิ์ จอมแพ่ง
33 นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติพนังกุล (โควิด)
34 นายณัฐกร ระหาร
35 นายณัฐวุฒิ ทองคำ
36 นายทองยนต์ ทุมนาหาด
37 น.ส.ทิวา คงกำไร
38 นายธงไท อินทผลา
39 นายธนพัต แก้วมุนีโชค
40 น.ส.ธันยมัย รอยสุวรรณ์
41 นายนราธิป จันทสะโร
42 นายนัตวุติ อุตราช
43 นายนิทัศน์ สิทธิการ
44 นายบุญพัด แซ่ตั้น
45 น.ส.บุบผา ขูทะ
46 นายบุรินทร์ ไทยมิตรชอบ
47 นายประดิษฐ ตะหมัง
48 น.ส.ปรารถนา ขาวเผือก (วิจัย)
49 น.ส.ปิติพร ชะนะ
50 นางปุณยนุช มีชัย
51 น.ส.พรพรรณ ไชยเจริญ (วิจัย)
52 นายพิน สงคราม
53 นายพีระ พีระเมธา
54 นายไพศาล ผดุงพันธ์ (โควิด)
55 นายภราดร สงคราม
56 นายภูมิพันธ์ ดวงสุวรรณ
57 น.ส.ยนต์ สุมะหิงพันธ์
58 นายฤทธิ์พิศชัย เรืองปาน
59 น.ส.เลิศลักษณ์ บุตรเผียน
60 น.ส.วรางคณา ณรงค์ราช (วิจัย)