เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม คณะครุศาสตร์

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 อ.ปาจรีย์ ติ้วสิขเรศ
32 อ.ปาริชาต ประกอบมาศ
33 อ.พรรณวดี ขำจริง
34 อ.พาตีเม๊าะ ยูโซะ
35 อ.ไพวรัญ พนมอุปการ
36 อ.ภรทิพย์ สุภัทรชัยวงศ์
37 อ.ภารวี จงไกรจักร
38 อ.มลรักษ์ เลิศวิลัย
39 อ.ลลิดา ภคเมธาวี
40 น.ส.วนิดา คงกำไร
41 อ.วนิดา รัตนมงคล
42 อ.วรรณี พลสมัคร (เงินรายได้)
43 อ.วรรณี พลสมัคร
44 อ.วรางคณา บุญญาพัฒนาพงศ์
45 อ.วรางคณา ทองนพคุณ
46 อ.วรุตม์ อินทฤทธิ์
47 อ.วรุตม์ อินทฤทธิ์ (เงินรายได้)
48 น.ส.วันดี หนูอยู่ไพร
49 อ.วัลลภา อินทรงค์
50 อ.วิภาพร สุทธิอัมพร
51 ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
52 อ.สมเกียรติ สัจจารักษ์
53 อ.สมพร รุจิกิตติอังศุธร
54 น.ส.สุจิน รองพล
55 อ.สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย
56 อ.สุภาพร ดาวัลย์
57 อ.สุรัชชัย ผาสุข
58 อ.อดุล นาคะโร
59 อ.อนุรักษ์ วีระประเสริฐสกุล
60 อ.อนุวัฒน์ เขียวปราง