เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม การระบุข้อมูลไม่ถูกต้อง

ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 นายชัยประสิทธิ์ จอมแพ่ง
32 นายณรงค์ฤทธิ์ กิตติพนังกุล
33 นายณัฐกร ระหาร
34 นายณัฐวุฒิ ทองคำ
35 นายทองยนต์ ทุมนาหาด
36 น.ส.ทิวา คงกำไร
37 นายธงไท อินทผลา
38 นายธนพัต แก้วมุนีโชค
39 น.ส.ธันยมัย รอยสุวรรณ์
40 นายนัตวุติ อุตราช
41 นายนิทัศน์ สิทธิการ
42 นายบุญพัด แซ่ตั้น
43 น.ส.บุบผา ขูทะ
44 นายบุรินทร์ ไทยมิตรชอบ
45 นายประดิษฐ ตะหมัง
46 นายประภาส จงเจตน์
47 น.ส.ปรารถนา ขาวเผือก
48 น.ส.ปิติพร ชะนะ
49 นางปุณยนุช มีชัย
50 น.ส.พรพรรณ ไชยเจริญ
51 นายพิน สงคราม
52 นายพีระ พีระเมธา
53 นายไพศาล ผดุงพันธ์
54 นายภราดร สงคราม
55 นายภูมิพันธ์ ดวงสุวรรณ
56 น.ส.ยนต์ สุมะหิงพันธ์
57 นายฤทธิ์พิศชัย เรืองปาน
58 น.ส.เลิศลักษณ์ บุตรเผียน
59 น.ส.วรางคณา ณรงค์ราช
60 นายวานุติ อ๋องสกุล