เมนูหลัก

ข้อมูลกลุ่ม บุคลากร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้)

ที่ ชื่อ - นามสกุล
31 น.ส.ธิดาวรรณ ปานแก้ว
32 น.ส.ธีราพร บำรุงผล
33 น.ส.บัณฑิตา แสงศรี
34 นายเบญจธันว์ พัดลม
35 น.ส.ปรียานุช พงศ์ติวัฒนากุล
36 น.ส.ปารณีย์ สุรปิยวงศ์
37 น.ส.พนิตนาถ หมวกสกุล
38 นายพรชัย สุทธิรักษ์
39 น.ส.พัชรธร ศรีระสันต์
40 น.ส.ฟาตีมาร์ เย็นจิต
41 น.ส.ฟิรดาว สีหมัด
42 นางภัทรปพร พิมพ์หอม
43 น.ส.ภัทราภรณ์ วังบัว
44 น.ส.ภัสราภรณ์ สหะกิจ
45 น.ส.ภารดี พรมเรืองโชติ
46 น.ส.ภาวินี อุบลภักดี
47 นายมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์
48 น.ส.รัตนาภรณ์ คงแก้ว
49 นายวัชรพล สิทธิชัย
50 น.ส.วันเพ็ญ จันทร์แจ่ม
51 น.ส.วาสนา ดวงสุวรรณ
52 น.ส.วิชญ์ชยา ชักแสง
53 น.ส.วิภาวี อ่อนเจริญ
54 น.ส.วิริยา อภิรมย์
55 นางศิวาลัย ขอมงคลธารากุล
56 น.ส.สมศรี ศักดิ์แก้ว
57 นายสัญญา นวลละออง
58 นายสัณห์วริศ เรืองดิษฐ์
59 นายสามารถ เส้นสาย
60 น.ส.สุกัญญา แซ่หลี