เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 14 13 1
พนักงานราชการ 3 3 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 55 51 4
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 0
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 6 6 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 14 0 1 11 2 0
2 พนักงานราชการ 3 2 1 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 55 16 32 7 0 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1 0 0 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 6 2 4 0 0 0
  รวม 79 20 39 18 2 0