เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 14 13 1
พนักงานราชการ 3 3 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 56 53 3
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 7 7 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 14 0 1 11 2 0
2 พนักงานราชการ 3 2 1 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 56 17 32 7 0 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 1 0 1 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 7 2 5 0 0 0
  รวม 82 21 40 18 3 0