เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
ข้าราชการ 16 15 1
พนักงานราชการ 5 5 0
พนักงานมหาวิทยาลัย 64 58 6
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 1
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 5 5 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ คณะวิทยาการจัดการ ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 ข้าราชการ 16 0 2 12 2 0
2 พนักงานราชการ 5 3 2 0 0 0
3 พนักงานมหาวิทยาลัย 64 19 38 7 0 0
4 ลูกจ้างชั่วคราว 2 0 1 0 1 0
5 พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) 5 2 3 0 0 0
  รวม 92 24 46 19 3 0