เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชานิติศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 60 0 0
2557 136 48 35
2556 180 43 24
2555 204 53 26
2554 147 53 36
2553 84 32 38

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 59 0 0 0 0 59
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
2563 9 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ตรัง 2563 9 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ภูเก็ต 2563 8 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 6 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
พังงา 2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สตูล 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ชุมพร 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
อุดรธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 60

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปะทิววิทยา ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ - 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรียะลา ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
(ยกเลิก ใช้ 8060)โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพังงา พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 55