เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาที่ศึกษาตามปีการศึกษา

สาขาวิชาการศึกษา

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีเข้า รับเข้า จบการศึกษา ร้อยละ
2563 437 0 0
2562 405 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (ตามสถานะนศ.ปกติ)

ภาค ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 3 ชั้นปี 4 ชั้นปี 5 รวม
ปกติ 432 369 0 0 0 801
กศ.บป. 0 0 0 0 0 0
ป.โท 0 0 0 0 0 0
ป.เอก 0 0 0 0 0 0
ป.บัณฑิต 0 0 0 0 0 0

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามจังหวัด 2563

รายชื่อจังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
ตรัง 2563 68 2562 63 2561 - 2560 - 2559 -
ภูเก็ต 2563 59 2562 57 2561 - 2560 - 2559 -
พังงา 2563 50 2562 56 2561 - 2560 - 2559 -
กระบี่ 2563 55 2562 47 2561 - 2560 - 2559 -
สตูล 2563 52 2562 35 2561 - 2560 - 2559 -
พัทลุง 2563 36 2562 31 2561 - 2560 - 2559 -
นครศรีธรรมราช 2563 23 2562 36 2561 - 2560 - 2559 -
สงขลา 2563 26 2562 19 2561 - 2560 - 2559 -
นราธิวาส 2563 17 2562 19 2561 - 2560 - 2559 -
ระนอง 2563 14 2562 14 2561 - 2560 - 2559 -
สุราษฎร์ธานี 2563 14 2562 10 2561 - 2560 - 2559 -
ปัตตานี 2563 10 2562 10 2561 - 2560 - 2559 -
ยะลา 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
2563 5 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
บึงกาฬ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
อุตรดิตถ์ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
เพชรบุรี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
สระแก้ว 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
- 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครนายก 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
นครราชสีมา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
สกลนคร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 437 2562 405

ข้อมูลจำนวนนักศึกษาแยกตามโรงเรียน 2563

รายชื่อโรงเรียน จังหวัด ปี 2563 จำนวนนศ. ปี 2562 จำนวนนศ. ปี 2561 จำนวนนศ. ปี 2560 จำนวนนศ. ปี 2559 จำนวนนศ.
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา 2563 9 2562 16 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองถลาง ภูเก็ต 2563 9 2562 10 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว พังงา 2563 11 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล" พังงา 2563 7 2562 11 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกำแพงวิทยา สตูล 2563 14 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 2563 6 2562 12 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2563 5 2562 12 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยยอด ตรัง 2563 10 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง 2563 9 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล 2563 9 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส 2563 7 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ ตรัง 2563 7 2562 7 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่ 2563 10 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 2563 6 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 2563 6 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต 2563 6 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล 2563 6 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 2563 7 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล 2563 7 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา 2563 4 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา 2563 6 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง 2563 6 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 2563 5 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ 2563 6 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพัทลุง พัทลุง 2563 4 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 4 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมเบญจา กระบี่ 2563 4 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม พัทลุง 2563 5 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ 2563 5 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิทยาการอิสลาม กระบี่ 2563 5 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช 2563 4 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ 2563 4 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต 2563 5 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 2563 3 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 6 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ 2563 4 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา 2563 2 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกงหราพิชากร พัทลุง 2563 5 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 6 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ 2563 3 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ระนอง 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ 2563 2 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 2563 1 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง 2563 3 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพา สงขลา 2563 3 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง 2563 4 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง(โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ) พัทลุง 2563 3 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุสสาลาม นราธิวาส 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา 2563 3 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 5 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ตรัง 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนาบอน นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 2563 4 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา พังงา 2563 4 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ (ยะลา) ยะลา 2563 1 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 2563 2 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอ่าวกะพ้อ พังงา 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี 2563 - 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พัทลุง 2563 3 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองกระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี 2563 3 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะโหมด พัทลุง 2563 1 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี 2563 4 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ 2563 3 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราสิกขาลัย นราธิวาส 2563 - 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ภูเก็ต 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง 2563 3 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 4 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง 2563 1 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ระนอง 2563 2 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง พัทลุง 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต (โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) ภูเก็ต 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ พังงา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะทู้วิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลอูลูม สตูล 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สงขลา 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ(โรงเรียนดารุลมาอาเรฟ) สตูล 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ตรัง 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังวิทยา ตรัง 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง 2563 1 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสภาราชินี 2 ตรัง 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่ 2563 - 2562 3 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา พังงา 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวิชิตสงคราม ภูเก็ต 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ตรัง 2563 3 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ กระบี่ 2563 2 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ สงขลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา สงขลา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังวิเศษ ตรัง 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปัตตานี 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม กระบี่ 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดาริสสลามวิทยา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ จังหวัดสตูล สตูล 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
(ไม่ใช้) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ อ่างทอง 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีพังงา พังงา 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา กระบี่ 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา(ประศาสน์วิทยา) ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนควนโดนวิทยา สตูล 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา 2563 - 2562 2 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา 2563 2 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ภูเก็ต 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนน้ำผุด ตรัง 2563 1 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก หนองคาย 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (จังหวัดพังงา) พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีศึกษา ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา นราธิวาส 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ขอนแก่น 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางดีวิทยาคม ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนนิติอิสลาม ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนรัศมีสถาปนา ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนร่มเกล้า นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิปูน นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กระบี่ 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนระโนด สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีศึกษา สงขลา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคสตูล สตูล 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปัญญาวุธ พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ยะลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กระบี่ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ(โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรัง) ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปัญญาวิทย์ ตรัง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนอุดมวิทยายน พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ พัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสุคิรินวิทยา นราธิวาส 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพนมศึกษา สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนละแมวิทยา ชุมพร 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา สตูล 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนจริยธรรมอิสลามวิทยา ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนชะอวด นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ตรัง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประภัสสรรังสิต พัทลุง 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม เชียงราย 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม"จุติ-ก้อง อนุสรณ์" ภูเก็ต 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนวชิรานุกูล สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนประชาบำรุง (จังหวัดพัทลุง) พัทลุง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สมุทรปราการ 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนบางขันวิทยา นครศรีธรรมราช 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนกะปงพิทยาคม พังงา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา (จังหวัดระนอง) ระนอง 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา 2563 1 2562 - 2561 - 2560 - 2559 -
โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ สงขลา 2563 - 2562 1 2561 - 2560 - 2559 -
ยอดรวมทั้งหมด 2563 436 2562 405