เมนูหลัก

ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท [ หน่วยตรวจสอบภายใน ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ร้อยละ
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 100.00

ข้อมูลวุฒิการศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ [ หน่วยตรวจสอบภายใน ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท จำนวน ภายในประเทศ ต่างประเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 2 0

ข้อมูลบุคลากรแบ่งตามช่วงอายุ [ หน่วยตรวจสอบภายใน ]

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่ ประเภท จำนวน 25-34 35-44 45-54 > 55 ไม่ระบุ
1 พนักงานมหาวิทยาลัย 2 0 1 1 0 0
  รวม 2 0 1 1 0 0