เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 240 9.05
ครุศาสตร์ 422 15.91
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 750 28.27
วิทยาการจัดการ 1,201 45.27
เทคโนโลยีการเกษตร 40 1.51

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 4,488 96.25
ภาคกลาง 56 1.20
ภาคเหนือ 29 0.62
ภาคตะวันออก 11 0.24
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 79 1.69