เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185 7.19
ครุศาสตร์ 495 19.23
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 762 29.60
วิทยาการจัดการ 1,072 41.65
เทคโนโลยีการเกษตร 60 2.33

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 3,309 95.80
ภาคกลาง 65 1.88
ภาคเหนือ 24 0.69
ภาคตะวันออก 10 0.29
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 1.33