เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 328 11.28
ครุศาสตร์ 357 12.28
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 857 29.48
วิทยาการจัดการ 1,257 43.24
เทคโนโลยีการเกษตร 108 3.72

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 4,124 96.78
ภาคกลาง 64 1.50
ภาคเหนือ 26 0.61
ภาคตะวันออก 6 0.14
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 41 0.96