เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 333 9.54
ครุศาสตร์ 451 12.92
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,097 31.41
วิทยาการจัดการ 1,528 43.76
เทคโนโลยีการเกษตร 59 1.69
บัณฑิตศึกษา 24 0.69

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 5,048 95.71
ภาคกลาง 85 1.61
ภาคเหนือ 39 0.74
ภาคตะวันออก 14 0.27
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88 1.67