เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 436 11.64
ครุศาสตร์ 359 9.58
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,114 29.74
วิทยาการจัดการ 1,651 44.07
เทคโนโลยีการเกษตร 163 4.35
บัณฑิตศึกษา 23 0.61

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 4,604 93.58
ภาคกลาง 161 3.27
ภาคเหนือ 52 1.06
ภาคตะวันออก 10 0.20
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 93 1.89