เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 362 7.03
ครุศาสตร์ 681 13.22
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,543 29.95
วิทยาการจัดการ 2,261 43.89
เทคโนโลยีการเกษตร 112 2.17
บัณฑิตศึกษา 193 3.75

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 7,462 95.45
ภาคกลาง 180 2.30
ภาคเหนือ 68 0.87
ภาคตะวันออก 12 0.15
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 96 1.23