เมนูหลัก

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามคณะ ที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะ รับเข้า ร้อยละ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 711 14.23
ครุศาสตร์ 793 15.87
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,266 25.34
วิทยาการจัดการ 1,747 34.97
เทคโนโลยีการเกษตร 98 1.96
บัณฑิตศึกษา 381 7.63

ข้อมูลนักศึกษาแยกคณะ

จำนวนวนนักศึกษาแยกตามภูมิภาค ที่สมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554

ข้อมูลพื้นฐาน

ภูมิภาค สมัคร ร้อยละ
ภาคใต้ 7,993 98.55
ภาคกลาง 51 0.63
ภาคเหนือ 28 0.35
ภาคตะวันออก 3 0.04
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 36 0.44