เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.631 (4ปี) คณิตศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
2 ค.632 (4ปี) คณิตศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
3 คมศ.631 (4ปี) เคมีศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
4 คศ.631 (4ปี) คอมฯศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
1
5 ดศ.631 (4ปี)ดนตรี ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
6 ท.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
7 ป.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
8 ปฐ.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
1
9 ปฐ.632 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
10 พ.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
36
1
11 พ.632 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
36
1
12 วท.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
25
13 วท.632 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
1
14 ส.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
1
15 อศ.631 (4ปี) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28