เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
53
2 คก.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
50
2
3 คป.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
1
4 ทดท.631 (วคพ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
5 ทดท.632 (ทสท) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
6 ทสถ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
7 ทอก.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12
8 ภท.ทดท.63 ปริญญาโท
11
9 ว.631(วท.บ.) ชีวฯ ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
10 วส.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
11 สธบ.631 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
12 สธบ.632 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
1