เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
2
8
2 คก.622 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
35
1
3
3 คป.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
1
4 ทดท.621 (วคพ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
5 ทดท.622 (ทสท.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
3
3
6 ทสถ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
1
5
7 ทอก.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
2
1
8 ภท.ทดท.621 ปริญญาโท
10
2
9 ว.621(วท.บ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
10 วส.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
1
11 สธบ.621 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
1
5
2