เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.611 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
28
1
1
2 ค.612 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
28
1
1
3 คมศ.61 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
16
4
4 คศ.611 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
31
1
1
5 ดศ.61 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
13
1
3
6 ท.61 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
29
1
1
7 ปฐ.611 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
29
1
8 ปฐ.612 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
28
2
9 พ.61 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
29
1
1
3
10 ภ.วค.611 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
1
29
11 ภ.วค.612 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
30
12 ภ.วค.613 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
1
29
13 ภ.วค.614 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
3
27
14 ว.611 (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
28
1
15 ว.612 (ค.บ.) ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
1
1
16 ส.61 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
30
2
17 อศ.61 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
28
1
1