เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 Test Mobile ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
2 คก.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
2
1
3 คก.612 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
8
4 คป.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
6
1
1
5 ทดท.611 (วคพ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
1
1
2
2
6 ทดท.612 (ทสท.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
1
1
7 ทสถ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
1
1
1
8 ทอก.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
2
2
6
9 ว.611(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
1
10 วส.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
2
11 สธบ.611 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
35
1
2
1