เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
7
3
6
2 จพภ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
2
9
3 ทม.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
1
1
8
4 ทอ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
3
1
8