เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จสส.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
2
2
7
2 ทศ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
4
3
10
3 ทศศ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
4
1
20
4 นต.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
1
4
21
5 นต.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
5
26
6 นวอ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
5
5
13
7 พฒ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
1
11
8 ภ.พฒ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
27
2
1
14
9
9 ภ.พฒ.602(ตรัง-ภูเก็ต) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
1
13
7
10 ภ.รปศ.60 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
46
1
1
8
16
11 รปศ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
35
6
2
8
12 รปศ.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
41
2
6
13 รปศ.603 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
5
1
10
14 รปศ.604 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
2
11
15 ศปส.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
2
2
6
16 สทศ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
3
1
3
17 อ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
32
5
5
11
18 อ.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
35
3
7
6