เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.601 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
24
6
2 ค.602 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
24
2
3
3 คมศ.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
24
2
3
4 คศ.601 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
26
1
1
2
5 คศ.602 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
2
1
6 ดศ.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
19
1
2
1
5
7 ท.60(คบ) ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
25
2
1
2
8 ปฐ.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
1
2
9 พ.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
1
1
2
10 ว.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
25
1
2
11 ส.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
29
1
1
1
12 อศ.60 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
27
2
1