เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
2
2
3
2 คก.602 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
2
10
3 คป.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
2
3
4 ทสถ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
2
5
9
5 ทสท.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
5
1
12
6 ทอก.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
2
14
7 ว.60(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
4
1
2
8 วส.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12
6
9 สธศ.601 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
42
2
10