เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
2
1
1
2 จพภ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
1
6
12
3 พส.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
7
1
13
4 วทกอ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)