เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
6
34
1
12
2 คม.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3 จทล.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
1
1
12
1
18
4 ชว.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
2
7
1
5 ทสถ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
13
7
6 ทสท.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
3
14
3
16
7 วคพ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
14
9
8
8 วส.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
9
1
5
9 สธศ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
36
1
4
10 สธศ.592 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
30
2
7
11 อภ.591 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
1
2
5
6