เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
24
2
4
9
2 จพภ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
6
17
1
7
16
3 พส.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
4
10
2
3
12
4 วทกอ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
24
2
6