เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
34
5
2 คม.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
6
2
2
3 จทล.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
17
3
3
20
4 ชว.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
16
3
2
4
5 ทสถ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
2
16
6
6 ทสท.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
17
4
3
10
7 ทสท.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
17
4
2
12
8 ภ.สธศ.58 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
6
11
3
8
9 วคพ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
22
5
1
15
10 วส.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
2
6
1
2
1
11 สธศ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
35
5
8
12 สธศ.582 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
37
5
5
13 อภ.581 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
10
2
1
10