เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
22
3
2 ค.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
19
6
3 ค.573 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
23
1
2
4 ค.574 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
21
3
5 คมศ.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
18
2
2
6 คมศ.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
13
4
3
7 คศ.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
22
1
8 คศ.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
18
2
4
9 ดศ.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
2
18
2
2
10 ดศ.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
14
2
6
11 ท.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
22
1
12 ท.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
22
1
1
13 ปฐ.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
4
19
1
14 ปฐ.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
20
1
2
15 พ.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
1
18
3
1
2
16 พ.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
1
21
1
4
17 พ.573 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
22
1
3
18 พ.574 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
21
1
4
19 ว.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
15
2
3
20 ว.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
15
2
1
21 ส.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
16
4
3
22 ส.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
15
2
4
23 อศ.571 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
19
1
3
24 อศ.572 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
1
18
2
1
25 อศ.573 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
18
2
1
26 อศ.574 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
16
2
3