เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
42
1
12
2 คม.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
10
1
6
3 จทล.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
8
24
1
11
4 ชว.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
3
14
1
11
5 ทสถ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
14
3
14
6 ทสถ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
18
2
13
7 ทสท.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
20
1
15
8 ภ.สธศ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
3
9
1
14
9 วคพ.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
13
9
11
10 วส.57 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
1
21
1
6
11 สธศ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
21
2
5
12 สธศ.572 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
15
4
1
8
13 อภ.571 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
13
8
25