เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ภท.กจส.56 ปริญญาโท
2
5
2 ภท.กบศ.561 ปริญญาโท
1
10
6
3 ภท.กบศ.562 ปริญญาโท
7
38
2
4 ภท.กบศ.563 ปริญญาโท
1
9
2
5 ภท.กบศ.564 ปริญญาโท
2
10
3
6 ภท.คม.56 ปริญญาโท
2
7 ภท.บธ.561 ปริญญาโท
3
17
2
8 ภท.บธ.562 ปริญญาโท
9
2
9 ภท.บธ.563 ปริญญาโท
2
15
1
10 ภท.รปศ.561 ปริญญาโท
7
4
11 ภท.รปศ.562 ปริญญาโท
10
1
12 ภอ.จก.561 ปริญญาเอก
1
2
13 ภอ.จก.562 ปริญญาเอก
1
2