เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
2
19
3
6
9
2 จพส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
3
2
13
2
3 พส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12
1
16
4 วทกอ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
3
3