เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.คพธ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ก.บทม.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3 กต.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
39
2
17
4 กต.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
33
5
1
19
5 กต.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
13
6 คพธ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
34
2
3
10
7 คพธ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
28
6
6
10
8 ต.คพธ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
9 ต.บทม.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10 ททบ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
16
5
3
7
11 ททบ.561 (นานาชาติ) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
12 ททบ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
4
3
8
13 ททบ.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
22
3
2
7
14 ททล.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15 ธกบ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
19
4
16 ธปน.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
16
2
5
17 ธรร.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7
17
7
4
4
18 นศบ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
28
5
1
13
19 นศบ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
20
5
1
24
20 บช.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
31
6
11
1
21 บช.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
4
29
2
2
12
22 บทม.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
35
1
6
1
23 บทม.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
34
1
10
24 บทม.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
30
2
14
25 บทม.564 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
25
1
17
26 บทม.565 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
21
1
18
27 ปกก.56(โครงการ AEC) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ Executive B.B.A for AEC)
5
2
3
28 ปกก.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
25
3
7
6
29 ปกก.562(MOU) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
24
3
1
2
30 ปกก.564(โครงการ AEC) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ Executive B.B.A for AEC)
2
4
1
31 ภ.กต.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
6
20
2
1
16
32 ภ.กต.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
6
20
1
21
33 ภ.คพธ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
20
2
33
34 ภ.คพธ.56(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15
45
1
17
35 ภ.คพธ.56(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13
27
1
9
36 ภ.ททบ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
1
14
8
2
24
1
37 ภ.ททบ.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
15
9
2
25
38 ภ.ททบ.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
2
1
11
11
3
23
39 ภ.ธรร.561 (โครงการ 3 ร.) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ 3 ร สู่อนาคต)
2
3
8
29
5
2
40 ภ.นศบ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12
16
22
5
3
41 ภ.บช.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5
16
3
23
42 ภ.บทม.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
10
26
4
26
43 ภ.บทม.561(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
17
30
18
44 ภ.บทม.561(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
12
17
5
26
45 ภ.บทม.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11
20
1
25
46 ภ.บทม.562(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
38
1
10
47 ภ.บทม.562(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7
31
21
1
48 ภ.บทม.563 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
11
24
19
49 ภท.บธ.562 ปริญญาโท
50 ภท.บธ.563 ปริญญาโท