เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
35
2
9
2 ค.562 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
34
5
7
3 คมศ.56 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
6
1
1
1
4 คศ.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
39
1
10
5 คศ.562 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
43
1
5
6 ดศ.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
2
9
23
1
9
7 ท.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
44
1
4
8 ปฐ.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
36
2
11
9 ปฐ.562 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
39
2
1
5
10 พ.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
38
3
11
11 พ.562 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
6
36
1
1
10
12 ว.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
40
2
5
13 ส.561 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
37
1
14 ส.562 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
33
1
15 อศ.56 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
24
6
5
3