เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 คก.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
24
2
1
18
2 คก.562 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
30
15
3 คม.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
4 จทล.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
27
1
8
11
5 ชว.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
16
8
6 ต.ชว.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
7 ต.สธ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8 ทสถ.56 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
2
9 ทสท.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
13
7
21
10 ภ.วคพ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11 ภ.สถาปัต 552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12 วคพ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
8
4
4
13 วส.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
15
2
18
14 สธศ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
3
22
7
15 อภ.561 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
1
20
3
14