เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ภ.วค.551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
39
6
2 ภ.วค.552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
53
2
3 ภท.กจส.551 ปริญญาโท
5
2
4 ภท.กบศ.551 ปริญญาโท
23
1
8
5 ภท.จสล.551 ปริญญาโท
6 ภท.บธ.551 ปริญญาโท
11
1
7 ภท.บธ.552 ปริญญาโท
4
4
8 ภท.รปศ.551 ปริญญาโท
11
2
9 ภท.รปศ.552 ปริญญาโท
13
10 ภท.รปศ.553 ปริญญาโท
2
11 ภท.รปศ.554 ปริญญาโท
3
3
12 ภท.รปศ.555 ปริญญาโท
7
2
13 ภท.รปศ.556 ปริญญาโท
4
14 ภท.รปศ.557 ปริญญาโท
1
15 ภท.รปศ.558 ปริญญาโท
14
16 ภอ.จก.551 ปริญญาเอก
3
1
17 ภอ.จก.552 ปริญญาเอก
2
1
18 ภอ.รปศ.551 ปริญญาเอก
1
19 ภอ.รปศ.552 ปริญญาเอก
1
1