เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
3
18
7
2 จพส.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
5
18
3 พส.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
3
27
1
4 วทกอ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
1
6
1