เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.คพธ.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ก.บทม.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3 กต.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
4
1
10
4
4 กต.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
2
1
16
1
5 คพธ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
19
5
26
6 คพธ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
3
18
2
7 ต.คพธ.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8 ต.บทม.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
9 ตบช.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10 ททบ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
7
6
3
11 ททบ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
5
9
6
12 ททบ.553 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
1
10
5
13 ธกบ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
3
8
1
14 ธปน.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
2
15 ธรร.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
6
4
16 นศบ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
16
1
31
1
17 นศบ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
1
33
3
18 บช.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
3
10
5
19 บช.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
6
1
6
1
20 บทม.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
1
1
11
1
21 บทม.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
2
20
3
22 บทม.553 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
24
15
6
23 บทม.554 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
1
27
2
24 บทม.555 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
24
3
25 ปกก.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
8
26 ภ.กต.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12
19
2
1
12
27 ภ.กต.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
16
10
2
13
28 ภ.คพธ.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3
7
18
1
18
29 ภ.คพธ.55(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
22
31
15
30 ภ.คพธ.55(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
15
27
7
31 ภ.ททบ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
2
20
15
3
30
32 ภ.ททบ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
1
23
11
3
32
33 ภ.ธรร.551 (โครงการ 3 ร.) ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ 3 ร สู่อนาคต)
14
28
3
5
34 ภ.นศบ.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
6
20
1
24
35 ภ.บช.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7
23
2
18
1
36 ภ.บทม.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
20
2
20
37 ภ.บทม.551(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
32
6
38 ภ.บทม.551(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
30
13
39 ภ.บทม.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
12
15
1
23
1
40 ภ.บทม.552(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11
22
1
11
1
41 ภ.บทม.552(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
7
30
1
11
42 ภ.บทม.553 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
30
17
43 ภ.บทม.553(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
13
24
1
10