เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.รปศ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 จสส.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
3
11
2
3 ต.รปศ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4 ทสส.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
18
8
3
5 นต.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
27
3
6 นต.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
10
7
30
7 นต.553 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
1
13
6
33
4
8 นวอ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
3
24
7
9 นวอ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
21
2
14
10
10 พฒ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
3
12
5
11 พฒ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
1
20
3
12 ภ.นต.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
5
10
8
16
13 ภ.นวอ.55 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
11
10
1
20
14 ภ.พฒ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
13
15
1
24
15 ภ.พฒ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
24
1
18
16 ภ.รปศ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
24
2
1
17
17 ภ.รปศ.551(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
17
28
20
18 ภ.รปศ.551(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
13
22
9
19 ภ.รปศ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
7
25
16
20 ภ.รปศ.552(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
1
19
25
21
21 ภ.รปศ.552(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
9
26
9
22 ภ.รปศ.553 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8
18
1
21
23 รปศ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
4
1
14
3
24 รปศ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
41
1
9
2
25 รปศ.553 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
11
2
26 รปศ.554 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
2
1
19
1
27 ศก.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
7
23
8
28 ศปส.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
2
11
1
29 สทศ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
10
31
1
30 อ.551 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
5
15
2
31 อ.552 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
8
5