เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
35
3
11
2 ค.552 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
32
5
1
6
3 คศ.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
3
44
2
8
4 ดศ.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
12
20
9
2
5 ท.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
54
3
2
6 ปฐ.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
37
2
15
7 ปฐ.552 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
4
45
1
8 ปฐ.553 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
43
6
9 พ.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
1
1
9
39
3
2
5
10 พ.552 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
7
44
4
4
11 ภ.วค.551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
12 ภ.วค.552 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
13 ว.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
4
38
4
7
14 ว.552 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
41
1
6
15 ส.551 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
30
6
13
16 ส.552 ปริญญาตรี 5 ปี (ภาคปกติ)
2
37
7
3