เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กท.บธ.541 ปริญญาโท
16
6
2 ภ.วค.541 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
31
13
3 ภท.กสว.541 ปริญญาโท
4
4 ภท.คม.541 ปริญญาโท
3
1
5 ภท.บกศ.541 ปริญญาโท
1
14
8
6 ภท.บกศ.542 ปริญญาโท
2
48
3
7 ภท.บกศ.543 ปริญญาโท
50
4
8 ภท.บธ.541 ปริญญาโท
17
3
20
9 ภท.บธม.542 ปริญญาโท
11
6
10 ภท.รปศ.541 ปริญญาโท
29
2
11 ภท.รปศ.542 ปริญญาโท
14
1
12 ภท.รปศ.543 ปริญญาโท
4
1
13 ภท.รปศ.544 ปริญญาโท
6
14 ภท.รปศ.545 ปริญญาโท
15
2
15 ภอ.จก.541 ปริญญาเอก
6
2
16 ภอ.จก.542 ปริญญาเอก
4
1
17 ภอ.รปศ.541 ปริญญาเอก
12
1
1