เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 จกทท.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
19
2
1
13
2 จพส.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
1
10
1
3 พส.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
9
17
1
4 วทกอ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
5
2
8
4