เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.กต.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ก.บทม.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3 กต.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
6
22
1
4 กต.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
5
21
4
5 คพธ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
6
19
2
6 คพธ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
4
22
1
7 ต.คพธ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
8 ต.บทม.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
9 ททบ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
9
7
10 ททบ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
1
1
11
4
11 ททบ.543 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
14
2
16
2
12 ธกบ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
40
5
13
2
1
13 ธปน.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
1
3
14 ธรร.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
34
2
9
6
15 นท.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
4
24
2
16 นท.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
26
3
19
3
17 บช.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
1
17
4
18 บช.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
36
2
7
4
19 บทม.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
2
15
2
20 บทม.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
3
10
4
21 บทม.543 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
13
3
22 บทม.544 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
4
10
3
23 ภ.กต.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
16
1
16
12
24 ภ.กต.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24
1
10
9
25 ภ.คพธ.54(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
21
15
14
26 ภ.คพธ.54(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
21
3
19
14
27 ภ.คพธ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
10
1
26
3
28 ภ.คพธ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
11
5
19
2
29 ภ.ททบ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
31
14
30 ภ.ททบ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
18
11
22
20
31 ภ.ธรร 541 ปริญญาตรี 4 ปี (โครงการ 3 ร สู่อนาคต)
3
9
22
3
15
32 ภ.ธรร.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
4
33 ภ.บทม.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
27
2
28
9
34 ภ.บทม.541(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
33
24
6
35 ภ.บทม.541(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
27
1
16
4
36 ภ.บทม.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
1
28
7
37 ภ.บทม.542(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
36
1
17
2
38 ภ.บทม.542(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
26
13
8