เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ก.พฒ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2 ก.รปศ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
3 จสส.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
3
7
3
4 ต.พฒ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
5 ต.รปศ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
6 ทนอ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
2
23
7 ทนอ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
19
20
8 ทสส.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
12
14
3
9 นต.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
5
15
3
10 นต.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
9
22
1
11 พฒ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
29
2
16
4
12 พฒ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
12
4
28
6
13 ภ.ทนอ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
17
1
17
8
14 ภ.นต.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
2
3
30
4
15 ภ.พฒ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
46
21
10
16 ภ.พฒ.54(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
37
5
28
4
17 ภ.รปศ.54(ภูเก็ต-ตรัง) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
1
16
14
18 ภ.รปศ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
17
1
26
10
19 ภ.รปศ.541(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
1
20
5
20 ภ.รปศ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
22
24
7
21 ภ.รปศ.542(ภูเก็ต-กระบี่) ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
24
12
8
22 รปศ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
30
1
11
6
23 รปศ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
33
3
1
7
5
24 รปศ.543 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
38
8
3
25 ศก.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
7
19
3
26 ศปส.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
13
4
8
5
27 สทศ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
2
12
3
28 อ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
3
17
2
29 อ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
27
2
17
2