เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 ค.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
15
5
10
2 คก.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
3
13
3
3 คก.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
31
11
6
4 คม.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
2
2
5 จทล.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
28
17
3
6 จสถ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
5
35
3
7 ชวป.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
11
1
4
3
8 ทลอ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
17
4
13
3
9 ทสท.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
20
5
19
3
10 ภ.ทสท.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
18
3
16
13
11 ภ.สธศ.54 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์)
19
6
5
12 วคพ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
23
4
18
1
13 วส.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
22
3
1
15
3
14 สธศ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
36
2
1
6
2
15 สธศ.542 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
37
5
3
16 สธศ.543 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
36
2
6
1
17 อภ.541 ปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)
18
2
31
7