เมนูหลัก


ข้อมูลนักศึกษาตามปีการศึกษา


ที่ กลุ่ม ระดับ ปกติ รักษาสภาพนักศึกษา ลาพักการศึกษา พ้นสภาพทางการเงิน เกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ขาดการติดต่อ สำเร็จการศึกษา ลาออก ย้ายสถานศึกษา พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์) พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล พ้นสภาพตามระเบียบวัดผล(โดยระยะเวลา) เสียชีวิต ปลอมแปลงวุฒิ วุฒิเดิมไม่สำเร็จ
1 กท.บธ.531 ปริญญาโท
11
3
2 ภ.วค.531 ประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู1ปี)
14
3 ภท.กบศ.531 ปริญญาโท
9
2
13
4 ภท.กบศ.532(บัณฑิตเทียบโอน) ปริญญาโท
22
3
5 ภท.กสว.53 ปริญญาโท
2
7
6 ภท.กสว.532 ปริญญาโท
1
7 ภท.บธ.53 ปริญญาโท
18
1
9
8 ภท.บธ.532 ปริญญาโท
13
1
7
9 ภท.รปศ.531 ปริญญาโท
9
2
10 ภท.รปศ.532 ปริญญาโท
11
3
1
11 ภท.สสว.531 ปริญญาโท
4
6
1
12 ภอ.รปศ.531 ปริญญาเอก
14
1